Zasady rezerwacji spaceru

Zasady rezerwacji spaceru

1. Zasady rezerwacji spaceru

 1. Rezerwacji spaceru z Przewodnikiem Inspiracji można dokonać elektronicznie korzystając z modułu rezerwacji na stronie internetowej.

 2. Dokonywać Rezerwacji Spaceru mogą wyłącznie:

  1. osoby fizyczne, które posiadają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w zakresie wystarczającym do dokonywania Rezerwacji i zawierania umów w zakresie korzystania z Usług;

  2. przedstawiciele osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, umocowani w zakresie wystarczającym do dokonywania Rezerwacji i zawierania umów w zakresie korzystania z Usług.

 3. Rezerwacji można dokonywać każdorazowo (przy każdej Rezerwacji), podając dane Klienta określone w postanowieniach Regulaminu lub po dokonaniu Rejestracji.

 4. O przyjęciu rezerwacji Klient zostaje powiadomiony e-mailem.

 5. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia chęci udziału w spacerze nie później niż na 3 dni – do planowanego dnia spotkania.

 6. Dokonanie rezerwacji spaceru potwierdza akceptację zapisów niniejszego Regulaminu.

2. Klauzula informacyjna

 1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin: dane adresowe – Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin.

  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w następujący sposób: za pośrednictwem e-mail: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych.

  3. Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail) przetwarzane będą w celu wysyłania elektronicznego potwierdzenia do Przewodnika Inspiracji o chęci odbycia spaceru. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie powoduje brak możliwości udziału w spacerach z Przewodnikiem Inspiracji.

  4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3 jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) udzielona w trakcie rezerwacji spaceru. Ma Pani/Pan prawo co cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

  5. Z danych osobowych będziemy korzystać przez okres realizacji celów określonych w pkt 3.

  6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane wyłącznie Przewodnikowi Inspiracji, który jest odpowiedzialny za realizację wybranego przez Pana/Panią spaceru.

  7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

  8. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

  9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

   • prawo dostępu do danych osobowych,

   • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,

   • prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,

   • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

   • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, z wyjątkiem sytuacji, w których Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec tych interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem lub wykaże podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

  10. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

   • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia przez Przewodnika Inspiracji.

 2. Reklamacja powinna:

  1. zostać złożona mailowo na adres przewodnik@lublin.eu,

  2. zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania wobec Przewodnika Inspiracji,

  3. zawierać aktualne dane Klienta.

4. Postanowienia końcowe

 1. Prezentowane na stronie internetowej www.przewodnik.lublin.eu informacje,materiały lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 i 1104), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2018 poz. 1118) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się wiecej Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Akceptuję